Skip to content
Inloggen Account aanmaken

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden

Wegter Grootverbruik B.V. en haar gelieerde entiteiten

 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.      Wegter Grootverbruik B.V. (hierna: “Wegter Grootverbruik”): de onderneming zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden, hierna “Wegter Grootverbruik”;

2.      Wederpartij: de Partij waarmee Wegter Grootverbruik een Overeenkomst heeft gesloten of die daarover in onderhandeling is met Wegter Grootverbruik;

3.      Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.      Overeenkomst: elke afspraak / opdracht tussen Wegter Grootverbruik en Wederpartij tot het leveren van Product(en) door Wegter Grootverbruik aan Wederpartij;

5.      Partij(en): Wederpartij en Wegter Grootverbruik tezamen of ieder als individuele contractspartij;

6.      Monster: een indicatief voorbeeld van een/de Product(en) dat door Wegter Grootverbruik aan de Wederpartij wordt verstrekt met als doel de kwaliteit, kleur, maat of andere kenmerken van het te leveren Product(en) te beoordelen, zonder dat dit een garantie biedt dat de uiteindelijk geleverde Product(en) exact overeenkomen met het verstrekte Monster;

7.      Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail;

8.      Derde(n): natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

9.      Vervoerder: een externe partij of onderneming die door Wegter Grootverbruik wordt ingeschakeld om de Product(en) te vervoeren, te bezorgen of op te halen bij de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie;

10.  Product(en): de door Wegter Grootverbruik aangeboden Product(en), waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, kan worden gedacht aan tafel- en keuken Product(en), tuinmeubelen, caterings benodigdheden, schoonmaakartikelen, kantoorartikelen, restaurant- en bar benodigdheden, hygiëne- en sanitaire Product(en), verpakkingsmaterialen en horecabenodigdheden;

11.  Duurovereenkomst: een contractuele afspraak tussen Partijen die over en weer verplichtingen met zich meebrengt en die is gericht op een doorlopende prestatie;

12.  Kredietlimiet: Dit is het maximale bedrag dat de (zakelijke) Wederpartij op rekening mag kopen. De Kredietlimiet wordt vastgesteld op basis van een Creditcheck en wordt periodiek herzien door Wegter Grootverbruik.  

13.  Leveringskosten: de kosten verbonden aan het vervoer van Product(en) van Wegter Grootverbruik naar de Wederpartij, waarbij de tarieven door de Vervoerder van Wegter worden vastgesteld en maandelijks worden aangepast;

14.  Abnormale retourzending: een retourzending van Product(en) waarbij door specifieke eigenschappen, zoals de aard, kenmerken en/of omvang van de Product(en), standaard verzendmethoden niet toepasbaar zijn. Deze situatie kan leiden tot uitzonderlijk hoge retourkosten. In dit geval worden de geschatte retourkosten gedefinieerd als bedragen die substantieel hoger liggen dan gebruikelijk, met een bereik tussen bepaalde vastgestelde waarden. De geschatte retourkosten vallen tussen € 50,- en €1000,-, maar kunnen mogelijk – afhankelijk van de omstandigheden van het geval – hoger uitvallen.

15.  Creditcheck: een beoordeling van de kredietwaardigheid van Wederpartij, uitgevoerd door Wegter Grootverbruik of een door hen aangewezen Derde(n), met als doel het vaststellen van de Kredietlimiet en het beoordelen van het financiële risico verbonden aan het aangaan van een Overeenkomst met de Wederpartij.

 

Artikel 2 – Identiteit van Wegter Grootverbruik

Naam bedrijf: Wegter Grootverbruik B.V. (en de gelieerde entiteiten van Wegter Grootverbruik die onder deze handelsnaam voeren);
Straatnaam en nummer: Deventerstraat 11;           
Postcode en vestigingsplaats: 7575 Oldenzaal;
KvK nummer: 06061546.

 

Artikel 3 – Algemene bepalingen

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Wegter Grootverbruik en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Wegter Grootverbruik en Wederpartij.

2.      Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, dan kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

3.      Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

4.      Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

5.      Indien Wegter Grootverbruik niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Wegter Grootverbruik in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

6.      Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

7.      Wegter Grootverbruik kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

8.      Wegter Grootverbruik is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derde(n) in te schakelen.

9.      De werking van art. 7:404 en/of 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna ‘BW’) is/zijn uitgesloten.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1.      Alle aanbiedingen (offertes, prijsopgaven, brochures en prijslijsten) zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Product(en). De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Wegter Grootverbruik niet.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

1.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de (eventueel) daarbij gestelde voorwaarden.

2.      Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

3.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Wegter Grootverbruik weigert, dan zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen.

4.      Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten, indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tenzij de Wederpartij handelt als Consument.

5.      Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.

6.      Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan bevestigt Wegter Grootverbruik onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht      

1.      Een Consument kan een Overeenkomst op afstand of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen binnen een termijn van 14 (veertien) dagen ontbinden. Deze termijn begint te lopen:

a.      bij consumentenkoop: de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen Derde(n), die niet de Vervoerder is, de zaak heeft ontvangen.

2.      Als de aangeboden Product(en) van Wegter Grootverbruik volgens specifieke instructies worden gemaakt of op maat worden gemaakt voor de Consument, dan zijn die Product(en) uitsluitend bedoeld voor die individuele koper. Op grond hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor die Product(en).

3.      De in lid 2 genoemde uitsluiting gaat van kracht op het moment dat Wegter Grootverbruik zijn benodigde bestelling voor de Overeenkomst bij zijn leverancier niet meer kosteloos kan annuleren.

4.      Als een Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, dan moet de Consument zorgdragen voor retourneren van het Product.

5.      Bij Abnormale retourzendingen, waarbij de aard, kenmerken en/of de omvang van de retourzending het gebruik van standaard verzendmethoden niet toestaan of de retourzending leidt tot uitzonderlijk hoge retourkosten, zullen de geschatte retourkosten tussen €50 (vijftig) en €1000 (duizend) euro bedragen. Wegter Grootverbruik zal de Consument vooraf Schriftelijk informeren over de specifieke retourkosten binnen deze range. De Consument is verantwoordelijk voor het betalen van deze retourkosten, tenzij Wegter Grootverbruik ermee instemt deze kosten geheel of gedeeltelijk voor zijn rekening te nemen.

6.      Het herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing indien Wederpartij geen Consument is.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht

1.      Indien Consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dan dient hij/zij binnen de bedenktijd dit middels het retourformulier kenbaar te maken aan Wegter Grootverbruik.

2.      Consument zendt de Product(en) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Product(en) terug.

3.      Consument zendt de Product(en) zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen nadat hij/zij kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht de Product(en) terug. Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Wegter Grootverbruik verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.

5.      Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Product(en), ook indien er sprake is van een Abnormale retourzending.

6.      Tijdens de bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met de Product(en) en zal de Consument de Product(en) slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de Product(en) te testen. Hierbij mag de Consument de Product(en) testen zoals hij/zij dat ook in de winkel zou kunnen doen.

7.      Wanneer Consument in strijd handelt met dit artikel, dan is Consument aansprakelijk voor de waardevermindering en/of schade van of aan de Product(en).

 

Artikel 8 – Ontbinding en opzegtermijnen

1.      Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, dan heeft Wegter Grootverbruik het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

2.      Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden, dan heeft Wegter Grootverbruik recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen.

3.      Opzegging van een Overeenkomst, indien deze een Duurovereenkomst betreft, geschiedt Schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (één) maand indien de Overeenkomst binnen het eerste loopjaar van de Overeenkomst wordt opgezegd. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden in acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

In geval Wederpartij een Consument is:

1.      De totale aansprakelijkheid van Wegter Grootverbruik is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door de aansprakelijkheidsverzekering van Wegter Grootverbruik uit te keren bedrag.

2.      Niet beperkt is de aansprakelijkheid van Wegter Grootverbruik voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wegter Grootverbruik.

3.      Wegter Grootverbruik is verantwoordelijk voor de kwaliteit en conformiteit van de Product(en) die worden geleverd aan de Consument.

4.      Mocht er sprake zijn van gebreken in de Product(en) die zijn geleverd door Derde(n) of toeleveranciers, dan zal Wegter Grootverbruik zich inspannen om dit probleem op te lossen. Dit kan onder andere inhouden dat Wegter Grootverbruik de fabrikant of toeleverancier inschakelt om het gebrek in de Product(en) te verhelpen.

5.      De Consument heeft de mogelijkheid om eventuele gebreken of problemen met de Product(en) rechtstreeks te melden bij Wegter Grootverbruik.

6.      Wegter Grootverbruik is echter niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van de Product(en) door de Consument.

7.      Wegter Grootverbruik streeft ernaar om eventuele gebreken van de Product(en) en/of problemen op te lossen op een manier die eerlijk en redelijk is voor beide Partijen, en zal altijd de rechten en belangen van de Consument respecteren zoals vastgelegd in de toepasselijke wetgeving.

In geval Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf:

8.      Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Wegter Grootverbruik voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Wegter Grootverbruik.

9.      Indien Wegter Grootverbruik in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, dan geldt dit alleen voor de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van Wegter Grootverbruik beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw).

10.  De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Wegter Grootverbruik uitkeert.

11.  Indien Wegter Grootverbruik toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt onder directe schade uitsluitend verstaan:

a.      redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Wegter Grootverbruik aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden;

b.      redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Wegter Grootverbruik op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c.       redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

d.      redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

12.  Wederpartij vrijwaart Wegter Grootverbruik voor eventuele aanspraken van Derde(n), die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.

13.  Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan 6 (zes) maanden, wordt het voor die Overeenkomst bedongen honorarium gesteld op het totaal van vergoedingen (exclusief btw) van de afgelopen 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.

14.  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Wegter Grootverbruik meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Wegter Grootverbruik vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.

15.  Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.

16.  Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Wegter Grootverbruik is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd.

17.  Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken in Product(en) die zijn geleverd door Derde(n) partijen of toeleveranciers. Wegter Grootverbruik is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke Product(en).

18.  de Wederpartij vrijwaart Wegter Grootverbruik van alle claims, kosten, schade en uitgaven die voortvloeien uit of verband houden met gebreken in Product(en) die zijn geleverd door Derde(n) partijen of toeveleveranciers.

 

Artikel 10 – Overmacht

1.      In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Wegter Grootverbruik in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Wegter Grootverbruik kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Wegter Grootverbruik onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Wegter Grootverbruik kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derde(n), tekorten en/of gebreken aan grondstoffen en materialen waarmee de Product(en) vervaardigd dan wel geleverd moeten worden, (stroom)storingen, computervirussen, extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid binnen de organisatie van Wegter en/of door haar ingeschakelde Derde(n), stakingen binnen de organisatie van Wegter of daarbuiten, maatregelen van overheidswege, situaties waardoor er niet geleverd kan worden  waarvan de oorzaak redelijkerwijs niet is te beïnvloeden door Wegter (bv. noodweer) en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee Product(en) vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.

2.      Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Wegter Grootverbruik niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Wegter Grootverbruik niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtsituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wegter Grootverbruik is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Wegter Grootverbruik als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 11 – Garantie

1.      Wegter Grootverbruik staat ervoor in dat de Product(en) voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkomijng van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Daarnaast passend voor het door Wegter Grootverbruik gespecificeerde gebruik van de Product(en) of dat wat expliciet in de Overeenkomst wordt genoemd. In het geval van vastgestelde gebreken, naar het oordeel van Wegter, zal Wegter Grootverbruik de zorg dragen voor het kosteloos vervangen van het/de Product(en) of het terugbetalen van de aankoopprijs, mits de gekochte Product(en)/zaken nog niet zijn verwerkt.

2.      De garantietermijn voor de Product(en) van Wegter Grootverbruik bedragen een redelijke termijn.

3.      Wat als 'redelijk' wordt beschouwd, hangt af van de aard van het/de Product(en), de kosten, het merk, en de verwachtingen die de Wederpartij heeft gecreëerd.

4.      Als een Product(en) aan Wegter Grootverbruik is geleverd door een toeleverancier, fabrikant of Derde(n) partij, dan is de door die partij vastgestelde garantie van toepassing op dat specifieke Product(en).

5.      De garantie vervalt en het recht op herstel, vervanging of compensatie van Product(en) is uitgesloten indien:

a.      De Wederpartij de geleverde Product(en) zelf heeft geplaatst, gerepareerd en/of bewerkt, of door Derde(n) heeft laten plaatsen, repareren en/of bewerken;

b.      De geleverde Product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Wegter Grootverbruik en/of op de verpakking behandeld zijn;

c.       De ondeugdelijkheid van de Product(en) geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

d.      De gebreken of non-conformiteit het gevolg zijn van onjuist gebruik, onjuiste opslag, onvoldoende onderhoud, normale slijtage, of het niet naleven van de door Wegter Grootverbruik verstrekte gebruiksinstructies door de Wederpartij;

e.      De Product(en) langer dan redelijk is, gegeven de omstandigheden, zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

f.        Er 6 (zes) maanden na de aflevering zijn verlopen;

g.      Als Wegter Grootverbruik geen overeenkomstige garantie heeft ontvangen van onze toeleveranciers of fabrikanten voor de betreffende Product(en) of materialen.


Artikel 12 – Monster

1.      Een Monster, zoals gedefinieerd in deze Algemene Voorwaarden, kan op aanvraag van de Wederpartij worden verstrekt als een indicatief voorbeeld van het/de Product(en) met als doel de kwaliteit, kleur, maat of andere kenmerken van het/de te leveren Product(en) te beoordelen.

2.      Het Monster wordt verstrekt zonder garantie dat het/de uiteindelijk geleverde Product(en) exact zullen overeenkomen met het verstrekte Monster. Het dient enkel als een indicatieve weergave van het/de te leveren Product(en).

3.      Wegter Grootverbruik streeft ernaar om ervoor te zorgen dat het/de uiteindelijk geleverde Product(en) zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met het verstrekte Monster. Echter, geringe afwijkingen in kleur, maat, kwaliteit en andere kenmerken tussen het Monster en de geleverde Product(en) zijn toegestaan, mits deze afwijkingen niet significant zijn.

4.      Eventuele afwijkingen tussen het Monster en de geleverde Product(en) vormen geen grond voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, tenzij deze afwijkingen substantieel zijn en een significant effect hebben op de functionaliteit of het uiterlijk van het/de Product(en).

5.      Deze afwijkingen worden als niet-significant beschouwd als ze geen merkbaar effect hebben op de functionaliteit, bruikbaarheid, uiterlijk of algehele kwaliteit van het/de geleverde Product(en). Bijvoorbeeld, een kleine kleurvariatie die niet het uiterlijk van het/de Product(en) substantieel verandert of een geringe afwijking in maat die niet de bruikbaarheid van het/de Product(en) beïnvloedt, zou als niet-significant kunnen worden beschouwd.

6.      Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om het Monster grondig te beoordelen voordat de Overeenkomst wordt aangegaan. Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor eventuele directe en indirecte schade en/of ontevredenheid van de Wederpartij over de geleverde Product(en) die had kunnen worden voorkomen door een zorgvuldige beoordeling van het Monster.

7.      Wegter Grootverbruik heeft te allen tijde de doorslaggevende stem bij de beoordeling of afwijkingen tussen het Monster en de geleverde Product(en) als gering moeten worden beschouwd.

 

Artikel 13 – Afwijkingen

1.      Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde Product(en) en anderzijds het Monster, of de Product(en) zoals weergegeven op de website, brochures, prijslijsten etc., kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

2.      Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde Product(en) en anderzijds het Monster, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding als deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

3.      Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit de Product(en) genomen, tenzij het individueel bepaalde Product(en) betreft. In dat laatste geval, zal geen representatieve steekproef uit de Product(en) in aanmerking worden genomen.

4.      Het kan zijn dat Wegter soms (onbewust) iets meer of minder Product(en) levert dan dat Partijen samen zijn overeengekomen. Dit noemt men een meerlevering of minderlevering. Dit is toegestaan, als deze meer- of minderlevering niet meer of minder bedraagt dan de volgende percentages:

a.      10% (tien procent) bij een oplage tot 20.000 (twintigduizend) eenheden;

b.      5 % (vijf procent) bij een oplage van 20.000 (twintigduizend) of meer eenheden.

5.      Het meerdere of minder geleverde aantal Product(en) wordt aan de Wederpartij in rekening gebracht of met de Wederpartij verrekend.

6.      Wegter heeft te allen tijde de doorslaggevende stem bij de beoordeling of afwijkingen van de geleverde Product(en) als gering moeten worden beschouwd.

 

Artikel 14 – Kredietlimiet en Creditcheck

1.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om bij een (nieuwe) Partij, Consument en/of Wederpartij een Creditcheck uit te voeren om hun kredietwaardigheid te beoordelen.

2.      Op basis van de Creditcheck kan Wegter Grootverbruik een Kredietlimiet vaststellen voor de Wederpartij, die het maximale bedrag vertegenwoordigt dat de Wederpartij op rekening mag openstaan/kopen bij Wegter Grootverbruik.

3.      De vastgestelde Kredietlimiet wordt intern gebruikt en kan door Wegter Grootverbruik periodiek worden herzien op basis van veranderingen in de financiële situatie of het betalingsgedrag van de Wederpartij.

4.      Indien de Wederpartij de Kredietlimiet overschrijdt of dreigt te overschrijden, dan kan Wegter Grootverbruik naar eigen inzicht passende maatregelen nemen, waaronder het opschorten van verdere leveringen of het eisen van vooruitbetaling of zekerheidsstelling door de Wederpartij.

5.      Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het vaststellen, wijzigen of handhaven van de Kredietlimiet, of uit het nemen van maatregelen in verband met het overschrijden van de Kredietlimiet door de Wederpartij.

6.      De Wederpartij dient Wegter Grootverbruik onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn financiële situatie die van invloed kunnen zijn op zijn Kredietlimiet of betalingsverplichtingen jegens Wegter Grootverbruik.

 

Artikel 15 – Honorarium/Prijzen

1.      De primaire valuta die wordt gehanteerd door Wegter Grootverbruik is de Euro. Alle vermelde bedragen zijn derhalve in beginsel in euro's, exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid zijn opgelegd, tenzij expliciet en Schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om 4 (vier) keer per jaar een inflatiecorrectie toe te passen.

3.      De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om 3 (drie) maanden na het sluiten van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Wegter Grootverbruik in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag.

4.      Wegter Grootverbruik heeft daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Wegter Grootverbruik zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen.

5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht Wegter Grootverbruik niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.

6.      Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten.

 

Artikel 16 – Betaling en facturering

1.      Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.

2.      Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Wegter Grootverbruik te melden.

3.      Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt deze door Wegter Grootverbruik gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Wegter Grootverbruik gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

4.      In het geval van een Overeenkomst met een Consument geldt voor de termijn in het vorige lid van dit artikel een termijn van 14 (veertien) dagen.

5.      In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Wegter Grootverbruik op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Wegter Grootverbruik direct opeisbaar.

6.      De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 17 – Aangepaste betalingsvoorwaarden

1.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om aangepaste betalingsvoorwaarden te hanteren voor de Wederpartij, met name in situaties waarin er onzekerheid bestaat over de betalingsverplichtingen van de Wederpartij. Deze aangepaste betalingsregeling houdt in dat de betaling van de Overeenkomst in twee delen wordt gesplitst: een aanbetaling en een restantbetaling.

2.      Indien er aangepaste betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel, dan behoudt Wegter Grootverbruik zich het recht voor om bij de bevestiging van de Overeenkomst een aanbetaling te vragen. Deze aanbetaling, een percentage van het totaalbedrag van de Overeenkomst, wordt naar redelijkheid bepaald door Wegter Grootverbruik en kan variëren. Door deze betaling te voldoen, bevestigt de Wederpartij de acceptatie van de Overeenkomst. Dit stelt Wegter Grootverbruik vervolgens in staat om de verwerking en levering van de Product(en) te starten.
Indien er sprake is van een Consument, dan bedraagt de aanbetaling maximaal 50% (vijftig) procent van het totaalbedrag.

3.      Het resterende bedrag van het totaalbedrag van de Overeenkomst dient, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, door de Wederpartij te worden voldaan bij de levering van de bestelde Product(en). Pas na ontvangst van de volledige betaling wordt de eigendom van de geleverde Product(en) aan de Wederpartij overgedragen.

4.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om de levering van de bestelde Product(en) op te schorten indien de aanbetaling of de restantbetaling niet tijdig wordt voldaan.

5.      Na de eerste Overeenkomst of in gevallen waarin Wegter Grootverbruik geen aangepaste betalingsvoorwaarden hanteert, gelden de standaard betalingsvoorwaarden van Wegter Grootverbruik, zoals uiteengezet in de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 18 – Levering bij Product(en)

1.      Tenzij anders overeengekomen, worden alle leveringen uitgevoerd volgens Incoterms 2020, FCA (Free Carrier - Vrij Vervoerder) vanuit het magazijn Oldenzaal. De plaats van levering is het adres dat de Wederpartij aan Wegter Grootverbruik kenbaar heeft gemaakt. Voor zendingen met een netto goederenwaarde boven € 500,00 (vijfhonderd) euro binnen Nederland wordt franco aan huis geleverd, mits gebruik kan worden gemaakt van de reguliere expediteur of eigen vervoer van Wegter en er geen speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn op de aanbiedingen en/of orderbevestigingen. Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende franco bedragen, transportkosten en levertijden; deze zijn op aanvraag beschikbaar.

2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de Wederpartij aan Wegter Grootverbruik kenbaar heeft gemaakt. Indien levering van het/de Product(en) geschiedt vanuit een daartoe door Wegter Grootverbruik aangewezen plaats, door het aldaar ter hand stellen van het/de Product(en) aan de Wederpartij of aan de door de Wederpartij ingeschakelde Vervoerder, dan geldt die plaats als het adres van levering.

3.      Wegter Grootverbruik is gerechtigd in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering totdat de gehele bestelling van de Wederpartij gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met Wederpartij overleg worden gevoerd. In geval van levering in gedeelten is Wegter Grootvebruik bevoegd de reeds geleverde Product(en) steeds direct te factureren.

4.      Door ondertekening van de afleveringsbon verklaart de Wederpartij de Product(en) in ontvangst te hebben genomen en van Wegter Grootverbruik te hebben ontvangen het op de afleveringsbon omschreven Product/Product(en), onder de verplichting tot betaling

5.      Indien levering van de bestelde Product(en) onmogelijk blijkt te zijn, dan zal Wegter Grootverbruik zich inspannen om de/het vervangende Product(en) beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging, maar indien mogelijk al voor verzending, zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat de/het vervangende Product(en) wordt geleverd. Bij de/het vervangende Product(en) kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Wegter Grootverbruik.

6.      Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpartij geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft Wederpartij geen recht op schadevergoeding.

7.      Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de Product(en) gaat over op de Wederpartij na levering van de Product(en), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wegter Grootverbruik neemt het risico van breuk van glas, porselein en aardewerk en andere transportschade op zich tegen een afzonderlijke berekening van 1% (een) van de koopprijs tenzij de Wederpartij tijdig tevoren Schriftelijk verklaart dit risico zelf te zullen dragen.

8.      De Wederpartij is verplicht om bij ontvangst de verpakking van de geleverde Product(en) te controleren. Bij waargenomen, dan wel redelijkerwijs waar te nemen, schade, dient de Wederpartij zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden en de expediteur direct, dan wel tijdig, Schriftelijk aansprakelijk te stellen voor schade.

9.      Om schade tijdens het transport te voorkomen kan het nodig zijn dat bepaalde Product(en) bij aankomst geassembleerd moeten worden. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening aan de Wederpartij.

 

Artikel 19 – Levertijden

1.      Hoewel de opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk door Wegter Grootverbruik in acht zullen worden genomen, zijn dit slechts indicaties en binden deze Wegter Grootverbruik uitdrukkelijk niet. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de opgegeven leveringstermijn door Wegter Grootverbruik nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn. 

2.      De levertijd wordt door Wegter Grootverbruik zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Wegter Grootverbruik zal zich inspannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. Wederpartij heeft echter geen recht op enige schadevergoeding en/of ontbinding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wel indien deze overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Wegter Grootverbruik.  

3.      Indien de Wederpartij een specifiek tijdstip voor bezorging wenst, dat afwijkt van de standaard leveringsvoorwaarden, dan kan dit worden aangevraagd bij Wegter Grootverbruik. Voor deze levering kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Wegter Grootverbruik zal zich inspannen om aan deze verzoeken te voldoen, hoewel niet gegarandeerd kan worden dat aan elk verzoek kan worden voldaan. Extra kosten voortvloeiend uit deze aanpassing, zoals spoedzendingen of speciale verpakking, zullen aan de Wederpartij worden doorberekend. De Wederpartij wordt vooraf geïnformeerd over de omvang van deze extra kosten en moet hiermee akkoord gaan voordat Wegter Grootverbruik de aangepaste levering regelt.

4.      Wegens overschrijding van de levertijd kan de Wederpartij diens order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling van de zaken (de Product(en)) weigeren.

5.      Bij overschrijding van de leveringstermijn is de Wederpartij gerechtigd om Wegter Grootverbruik per aangetekende brief een redelijke termijn voor nakoming te gunnen, welke termijn in ieder geval niet korter dan 2 (twee) weken is, gerekend vanaf de datum van ontvangst van het aangetekende stuk door Wegter Grootverbruik.  

6.      Slechts na overtreding van de fatale termijn (lid 4), is Wederpartij gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden. Wegter Grootverbruik is echter in geen geval tot betaling van enige schadevergoeding gehouden.

 

Artikel 20 – Retourzendingen

1.      Indien de Wederpartij de Product(en) wenst te retourneren, dient deze eerst een aanmelding te doen en contact op te nemen met Wegter Grootverbruik. Retourzendingen die plaatsvinden zonder voorafgaande communicatie en goedkeuring van Wegter Grootverbruik worden niet geaccepteerd. Product(en) die geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt, beschadigd, of waarvan de verpakking ontbreekt of beschadigd is, komen niet in aanmerking voor retourzending.

2.      De Wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de kosten van retourzending en/of Abnormale retourzending van de gebrekkige of niet-conforme Product(en). Wegter Grootverbruik zal echter, in overleg met de Wederpartij, proberen om een gunstige oplossing te vinden, zoals het vergoeden van een deel van de retourkosten, het leveren van vervangende Product(en) zonder extra verzendkosten, of het aanbieden van een compensatie. Wegter Grootverbruik is echter niet verplicht tot deze vergoedingen jegens de Wederpartij.

 

Artikel 21 – Wijzigingen in leveringskosten

1.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om de leveringskosten periodiek aan te passen op basis van de tarieven van haar Vervoerder. Dergelijke aanpassingen vinden doorgaans plaats aan het einde van de maand.

2.      Wegter Grootverbruik zal de gewijzigde leveringskosten duidelijk en prominent vermelden op haar website en in eventuele andere relevante communicatiekanalen, zodat Wederpartij op de hoogte is van de actuele leveringskosten voordat de Wederpartij een bestelling plaatst.

3.      De gewijzigde leveringskosten zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de nieuwe tarieven van kracht zijn geworden. Bestellingen die vóór de ingangsdatum van de gewijzigde tarieven zijn geplaatst, worden nog gefactureerd op basis van de leveringskosten die van toepassing waren op het moment van het plaatsen van de bestelling.

4.      De Wederpartij dient de leveringskosten te voldoen als onderdeel van de betaling voor hun bestelling. Het niet betalen van de leveringskosten kan leiden tot vertraging of opschorting van de levering van de/het besteld(e) Product(en).

 

Artikel 22 – Klachten

1.      Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Wegter Grootverbruik terzake heeft geprotesteerd. Indien de Wederpartij constateert dat de geleverde Product(en) niet aan de Overeenkomst voldoen, gebreken vertonen of beschadigd zijn, dient de Wederpartij dit binnen 14 (veertien) dagen na levering Schriftelijk te melden aan Wegter Grootverbruik, onder vermelding van een duidelijke omschrijving van het probleem.

2.      Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan Wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met wat in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.

3.      De Wederpartij dient Wegter Grootverbruik in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

4.      Als een Wederpartij niet binnen de gestelde termijnen van de voorgaande bepalingen een klacht meldt bij Wegter Grootverbruik, dan wordt het product geacht aan de Overeenkomst te voldoen en conform de overeenkomst te functioneren. Als de Wederpartij verzuimt om gebreken of non-conformiteit binnen de gestelde termijn van twee weken te melden, vervalt het recht om aanspraak te maken op herstel, vervanging of compensatie.

5.      Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op, indien de Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

6.      De Wederpartij is verplicht om bij ontvangst de verpakking van de geleverde goederen te controleren. Bij waargenomen, dan wel redelijkerwijs waar te nemen, schade, dient de Wederpartij zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden en de expediteur direct, dan wel tijdig, Schriftelijk aansprakelijk te stellen voor schade.

 

Artikel 23 – Overdracht

1.      Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 24 – Eigendomsvoorbehoud

1.      De eigendom van alle door Wegter Grootverbruik aan Wederpartij verkochte en geleverde zaken blijft bij Wegter Grootverbruik:

a.      zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan;

b.      zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;

c.       en zolang Wederpartij de vorderingen van Wegter Grootverbruik wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

2.      de Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

3.      Wegter Grootverbruik zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Wegter Grootverbruik alle medewerking verlenen teneinde Wegter Grootverbruik in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Wegter Grootverbruik of een door Wegter Grootverbruik aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Wegter Grootverbruik de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

4.      Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Wegter Grootverbruik verplicht om de geleverde zaken weer terug in eigendom over te dragen aan Wegter Grootverbruik. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken.

5.      Indien Derde(n) beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Wegter Grootverbruik zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Artikel 25 – Intellectueel eigendom

1.      Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Wegter Grootverbruik uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Wegter Grootverbruik. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten.

2.      De door Wegter Grootverbruik verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Wegter Grootverbruik is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Wegter Grootverbruik.

3.      Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan Derde(n).

4.      Wegter Grootverbruik heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.

5.      Wederpartij vrijwaart Wegter Grootverbruik voor de aanspraken van Derde(n) inzake intellectuele eigendomsrechten.

6.      Indien de Wederpartij in strijd handelt met lid 1 van deze bepaling, is de Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan de Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, direct een boete van €20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding. Bovendien is de Wederpartij voor elke dag dat de overtreding voortduurt, een boete van €250,- (tweehonderdvijftig) euro per dag verschuldigd, tot een maximum van €50.000,- (vijftigduizend) euro. Deze boetes zijn direct opeisbaar en doen geen afbreuk aan de overige rechten van Wegter Grootverbruik, waaronder het recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 26 – Beheer

1.      Wegter Grootverbruik biedt Wederpartij de mogelijkheid om een persoonlijk account aan te maken op haar website. Bij het aanmaken van een account ontvangt de Wederpartij unieke inloggegevens om toegang te krijgen tot hun account.

2.      Wederpartij is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van hun inloggegevens en het geheimhouden ervan. Wegter Grootverbruik is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit onbevoegd gebruik of toegang tot het account van de Wederpartij als gevolg van het verlies of het ongeoorloofd delen van inloggegevens door de Wederpartij.

3.      Via de persoonlijke account(s) kan Wederpartij bestellingen plaatsen, hun bestelhistorie bekijken, hun facturen raadplegen en hun persoonlijke gegevens bijwerken.

4.      Wederpartij dient hun accountgegevens actueel en nauwkeurig te houden en Wegter Grootverbruik onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in hun contactgegevens of andere relevante informatie.

5.      Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om accounts te deactiveren, op te schorten of te beëindigen indien Wederpartij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of indien er een redelijk vermoeden bestaat van fraude, misbruik of ongeoorloofde activiteiten in verband met het account.

6.      Wegter Grootverbruik is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Product(en) en/of de website en overige faciliteiten en behoudt zich het recht voor om technische faciliteiten en/of website te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem en/of website veroorzaakt.

7.      Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de website mag worden verwacht.

8.      Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derde(n).

9.      Wederpartij zal de door Wegter Grootverbruik gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de website te allen tijde opvolgen.

10.  Wegter Grootverbruik is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Product(en) en/of website te wijzigen.

11.  Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Wegter Grootverbruik een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging.

12.  Wegter Grootverbruik behoudt zich het recht voor om technische faciliteiten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Wegter Grootverbruik beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische faciliteiten en/of website blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe.

13.  Wegter Grootverbruik is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar website en/of faciliteiten tijdelijk buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Wegter Grootverbruik te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Product(en) en/of website zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Wegter Grootverbruik ontstaat.

 

Artikel 27 – Geheimhouding

1.      Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Wegter Grootverbruik heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Wegter Grootverbruik is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.      Indien de Wederpartij in strijd handelt met lid 1 van deze bepaling, is de Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan de Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, direct een boete van €20.000,- (twintigduizend) euro verschuldigd aan Wegter Grootverbruik voor elke overtreding, ongeacht of er daadwerkelijk schade is ontstaan. Mocht de overtreding voortduren, dan is de Wederpartij een aanvullende boete van €250,- (tweehonderdvijftig) euro per dag verschuldigd, tot een maximum van €50.000,- (vijftigduizend) euro. Deze boetes zijn direct opeisbaar en kunnen leiden tot directe ontbinding van de overeenkomst. Dit doet geen afbreuk aan de overige rechten van Wegter Grootverbruik, waaronder het recht om naast de boete ook schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 28 – Medewerkersbeding

1.      Wederpartij zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande Schriftelijke toestemming van Wegter Grootverbruik, medewerkers van Wegter Grootverbruik die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in dienst nemen, dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

2.      Wegter Grootverbruik zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Wederpartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden. Een passende schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (tien) maandsalarissen.

3.      Bij overtreding van de bepalingen van dit Artikel is Wederpartij aan Wegter Grootverbruik een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding, onverminderd het recht van Wegter Grootverbruik om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 29 – Exclusiviteit

1.      Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpartij aan Wegter Grootverbruik het exclusieve recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren.

2.      Van het exclusieve recht toegewezen in de Overeenkomst, kan worden afgeweken indien Wegter hier Schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Artikel 30 – Toepasselijk recht en forumkeuze

1.      Op Overeenkomsten tussen Wegter Grootverbruik en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Wegter Grootverbruik zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Wegter Grootverbruik gevestigd is.

3.      De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 31 – Survival

1.      De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

 

Artikel 32 – Wijziging of aanvulling

1.      Wegter Grootverbruik is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Wegter Grootverbruik Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.

2.      Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.

3.      Indien de wijziging Wegter Grootverbruik de bevoegdheid geeft een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, heeft de Consument het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

 

Download onze algemene voorwaarden