Skip to content
Inloggen Account aanmaken

Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
Wegter Grootverbruik B.V.1. Algemeen en begripsbepaling


De gebruiker van deze algemene voorwaarden is: de besloten vennootschap Wegter Grootverbruik B.V. (ook: “Wegter”) gevestigd te Oldenzaal. Waar in deze voorwaarden “wij” of “ons” wordt gebruikt, wordt eveneens Wegter verstaan.

Onder “koper” of “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden begrepen de wederpartij van Wegter, dat wil zeggen degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht, alsmede degene met wie koopovereenkomsten tot levering van producten worden gesloten.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveranties opdrachten en/of het verrichten van diensten tussen ons en koper.


Eventueel door de koper gehanteerde leverings-, verkoop-, dan wel andere (algemene) voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd door Wegter Grootverbruik BV. Een wederpartij die eenmaal op onderhavige voorwaarden van Wegter Grootverbruik heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna door hem opgegeven orders met de toepasselijkheid van deze voorwaarden te hebben ingestemd, ongeacht of zodanige order schriftelijk is bevestigd. 2. Aanbiedingen


Alle door ons verstrekte offertes, prijzen en condities, in welke vorm dan ook gelden steeds als geheel vrijblijvend. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon. Toezendingen van aanbiedingen, catalogi en/of prijslijsten verplichten ons niet tot levering.


Afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten en gewichtsopgaven en alle andere gegevens in drukwerken of andere uitingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk. Iedere aansprakelijkheid als gevolg van fouten of afwijkingen is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle rechten uit hoofde van industriële en intellectuele eigendom, alsmede auteursrechten (zoals daar zijn: afbeeldingen, tekeningen, teksten enz.) blijven ons eigendom en mogen voor welk ander doel dan ook, niet aan derden (ter inzage) worden verstrekt. Zij dienen voorts op eerste vordering onmiddellijk aan ons te worden teruggezonden.3. Opdrachten 


Alle aan ons verstrekte opdrachten zijn slechts dan bindend voor ons, wanneer deze schriftelijk door ons zijn bevestigd. Het staat ons vrij opdrachten in gedeelten uit te voeren en deelleveringen afzonderlijk te factureren. Bij bestelling van zaken, welke speciaal aangemaakt, bestempeld of op andere wijze van kenteken, naam, decor of anderszins zijn (of moeten worden) voorzien, is de koper verplicht een afwijking van maximaal 10% (meer of minder) van de bestelde hoeveelheid (en navenante prijs) te accepteren, zonder dat zulks de koper het recht geeft de overeenkomst te ontbinden. 


(Tussentijdse) wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard. 4. Prijzen 


Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn. Met het verschijnen van de nieuwste Wegter prijslijst komen alle voorgaande prijzen onmiddellijk te vervallen. Prijzen kunnen door ons tussentijds gewijzigd worden. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijslijsten.


Eventuele kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht bij daarop volgende transacties.


Indien een prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de koper het recht om binnen 5 werkdagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden of te annuleren. Een dergelijke ontbinding of annulering geeft koper geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 


Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, is Wegter te allen tijde gerechtigd dit prijsverschil door te berekenen, of de prijs blijvend te veranderen. Onder kostprijsfactoren wordt in ieder geval verstaan (maar is niet beperkt tot) verhogingen als gevolg van wijzigingen in accijnzen, verwijderingsbijdragen, verpakkingsconvenanten, valuta-effecten en grondstofprijzen. Verhogingen op deze grond kunnen door Wegter direct en zonder publicatie of mededeling worden doorbelast en zij leveren voor de koper geen grond op voor reclame, ontbinding en/of schadevergoeding. 5. Wederverkoop


Wegter Grootverbruik BV geeft op geen enkele wijze toestemming aan het verkopen van producten die bij Wegter Grootverbruik BV zijn gekocht aan of via marktplaatsen en webshops anders dan de daarvoor bestemde eigen webshop van de klant.6. Annuleren


Bij annulering van een aan ons verstrekte opdracht is de opdrachtgever, zonder dat daarvoor een aanmaning of andere voorafgaande verklaring nodig is, in ieder geval gehouden een bedrag ter hoogte van 10% van de overeengekomen prijs aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn de daadwerkelijk gemaakte kosten door de annulering aan te tonen. Dit laat echter onverlet ons recht om, naast deze gefixeerde vergoeding, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, een volledige schadevergoeding te vorderen indien de feitelijke schade hoger is dan het bedrag van de (gefixeerde) vergoeding.


Artikelen die door opdrachtgever worden besteld en die bij Wegter onder de noemer ‘bestelartikel’ vallen, dienen te allen tijde te worden afgenomen door de opdrachtgever. Bovendien zullen deze ‘bestelartikelen’ nooit retour worden genomen door Wegter Grootverbruik. Het in rekening gebrachte bedrag blijft verschuldigd. Daarnaast kunnen deze bestelartikelen uitsluitend in fabrieksverpakkingen worden afgenomen door de opdrachtgever. (Onder ‘bestelartikel’ wordt het volgende verstaan: artikel dat niet standaard deel uitmaakt van het assortiment van Wegter en dat door Wegter van derden wordt betrokken)

Bestelartikelen op bestellingen worden standaard meegeleverd met de eerstvolgende franco levering. Indien de opdrachtgever de goederen eerder wenst te ontvangen dan worden deze met vrachtkosten uitgeleverd.


7. Levering en verzending


Levering geschiedt af magazijn Oldenzaal. Zendingen boven de € 500,00 netto goederenwaarde worden in Nederland franco huis geleverd, mits gebruik gemaakt kan worden gemaakt van onze reguliere expediteur of eigen vervoer en er op onze aanbiedingen en/of orderbevestigingen in voorkomende gevallen geen speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn. 


Door ons opgegeven levertijden gelden nooit als fatale termijn en zij worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere aanwijzing daaromtrent geeft. Voor zendingen buiten Nederland gelden afwijkende franco bedragen, transportkosten en levertijden; deze zijn op aanvraag beschikbaar. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De koper dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en hij dient bij waargenomen, dan wel redelijkerwijze waar te nemen, schade, zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden. Koper verplicht zich de expediteur direct, dan wel tijdig, schriftelijk aansprakelijk te stellen voor schade.


Voor aflevering op een bepaald gewenst tijdstip door afnemer wordt vóór 10.00 uur € 45,00 en vóór 12.00 uur € 30,00 extra in rekening gebracht. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van, respectievelijk aan de goederen, gaat over op de koper dadelijk na levering. Verkoper neemt het risico van breuk van glas, porselein en aardewerk en andere transportschade op zich tegen een afzonderlijke berekening van 1% van de koopprijs tenzij de koper tijdig tevoren schriftelijk verklaart dit risico zelf te zullen dragen. Om schade tijdens het transport te voorkomen dient een aantal artikelen bij aankomst geassembleerd te worden. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de koper.8. Eigendomsvoorbehoud


De eigendom van alle door ons aan koper geleverde producten blijft bij ons zolang koper de vorderingen van Wegter ter zake van een (koop)overeenkomst of uit welken hoofde dan ook niet heeft voldaan, zolang koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit enige andere overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten (waaronder de in artikel 6 genoemde gefixeerde vergoeding), rente en kosten. 


Koper is niet gerechtigd om zaken, die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woord te verschaffen; koper mag de eigendom van deze zaken niet overdragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. 


Bij schending van voornoemde verplichtingen zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen, waar deze zich ook bevinden en koper is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Hetgeen koper aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in het geval de koper/opdrachtgever handelt in strijd met één der bovenstaande bepalingen, in staat van surséance van betaling of faillissement komt te verkeren of daartoe een aanvraag indient of tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming overgaat. 9. Reclames en retourzendingen


Koper dient bij levering en inontvangstneming van de door ons geleverde producten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt.

Reclames ter zake van gebreken dienen uiterlijk binnen 48 uur, schriftelijk, na ontvangst datum van de goederen schriftelijk door ons te zijn ontvangen. De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 48 uur na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden. 


Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, indien de reclame binnen genoemde termijn van 48 uur aan ons schriftelijk is gemeld en de zaken na voorafgaand overleg met ons binnen acht dagen na de schriftelijke melding in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn te Oldenzaal worden afgeleverd. Retourzendingen worden slechts door ons aanvaard na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van onze zijde. Wegter behoudt zich het recht voor om gemaakte kosten (bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: vracht, douanehandelingen, eventuele verzekeringen etc.) in rekening te brengen, dan wel te verrekenen. Retourzendingen waarover niet vooraf met ons schriftelijke overeenstemming is bereikt, worden niet aanvaard.

 

Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt redelijkerwijze niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen geaccepteerd zijn, leveren geen grond op voor reclame. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.


Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na verzending daarvan schriftelijk bij ons te worden gemeld, bij gebreke waarvan de (hoogte van) factuur geacht wordt akkoord te zijn bevonden. 10. Aansprakelijkheidsbeperking


Alleen de door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen, naar onze keuze, voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking, doch slechts indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden. Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.


Iedere aansprakelijkheid van Wegter voor schade, waaronder begrepen doch niet beperkt tot aansprakelijkheid voor werknemers en hulppersonen, wordt uitgesloten, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade. Voorts vrijwaart koper Wegter tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.11. Garantie


Wij garanderen de koper de deugdelijkheid van de door ons geleverde producten voor de door ons aangegeven of uit de overeenkomst blijkende toepassing, in dier voege dat wij bij gebleken ondeugdelijkheid te onzer keuze zorgen voor kosteloze vervanging dan wel restitutie van de koopprijs, dit laatste indien de gekochte zaken niet verwerkt zijn. 


Deze garantie geldt niet indien: 

1) de koper jegens ons in gebreke is 

2) de zaken aan abnormale omstandigheden zoals vervuiling zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig of in strijd met de gebruiksaanwijzing zijn behandeld 

3) de goederen langer dan in de gegeven omstandigheden nog als redelijk zijn aan te merken, zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden 

4) wij niet binnen 8 dagen na de schriftelijke melding van eventuele gebreken, als bedoeld artikel 9, in de gelegenheid zijn gesteld deze te onderzoeken 

5) na de aflevering 6 maanden verlopen zijn 

6) door ons geen overeenkomstige garantie van onze toeleveranciers of fabrikanten voor de desbetreffende constructie of materialen is verkregen.12. Betalingscondities en kosten


Tenzij schriftelijk anders is overeenkomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op enig recht van korting, opschorting of inhouding. 


In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vervolgens een contractuele rente verschuldigd ter hoogte van 1% per maand over het verschuldigde bedrag (vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening) en waarbij ter zake de berekening van de verschuldigde rente een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. 


Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente, een en ander met een minimum van 250,- euro (exclusief BTW).


Betalingen worden, ongeacht de benoeming, eerst geacht te zijn geschied ter voldoening van de opengevallen rente en kosten, en vervolgens ter voldoening van de oudste, openstaande factuur. 


Indien voor het incasseren van een vordering het voeren van een procedure noodzakelijk is, worden de proceskosten niet beperkt tot het zogenaamde liquidatietarief; wij zijn in dergelijke gevallen gerechtigd tot de feitelijk gemaakte volledige proces-, deurwaarders, - en advocaatkosten.


Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden alleen na vooruitbetaling te leveren. NB: bij klanten die vooruit dienen te betalen wacht Wegter met het verpakken van de goederen tot de vooruitbetaling op de rekening van Wegter is bijgeschreven.

 

Bank- en/of girokosten: alle (tele) bank – en/of girokosten welke door de betaling per (tele) bank en/of giro veroorzaakt worden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen. 13. Wijziging en uitleg van de voorwaarden


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06061546. 

Bij uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden gewijzigd en aangepast. Eventuele toekomstige aanpassingen en wijzigingen gelden ook ten aanzien van overeenkomsten die voor de datum van wijziging en aanpassing tot stand zijn gekomen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Wegter is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

De rechtbank Overijssel is bij uitsluiting bevoegd van geschillen (waaronder geschillen over de uitvoering van de overeenkomst of overeenkomsten) kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Niettemin heeft Wegter het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.Juli 2017
Download algemene voorwaarden